Príhovor

Pozitívne myslenie a pozitívne sugescie vo veľkej miere ovplyvňujú podvedomie človeka, čím sa podieľajú na formovaní jeho duševného a duchovného stavu, ktorý určuje, akým smerom sa bude vyvíjať tá daná osobnosť.

Teda, jednoducho povedané, o tom či bude život človeka úspešný alebo neúspešný, rozhoduje jeho vlastné podvedomie. Aké myšlienky človek do svojho podvedomia dlhodobo ukladá alebo akými sugesciami si človek nechá ovplyvňovať svoje podvedomie, taký život a takú budúcnosť mu jeho vlastné podvedomie pripraví.

Verte alebo neverte!

Vaše doterajšie myšlienky uložené do Vášho podvedomia rozhodli o tom, ako vyzerá váš život v dnešnej prítomnosti a Vaše dnešné a budúce myšlienky rozhodnú o tom, akú budúcnosť Vám Vaše podvedomie pripraví.

Tým najväčším víťazstvom človeka, je víťazstvo nad sebou samým. Preto každý človek musí dbať o to, aby jeho vedomá a podvedomá myseľ boli na jednej vlnovej dĺžke. Keď sa tak stane, budete mať vo všetkých smeroch fantastický život, ktorý Vám všetkým z celého svojho srdca prajem.

S úctou k Vám

Akreditovaný športový masér a hypnoterapeut

Vladimír Pavko


Úvaha o sile myšlienok a sugescií

Svet ako ho poznáme, je riadený a ovládaný ľuďmi. Ľudia sú riadení ich vlastnou mysľou, ktorá od samotného narodenia až po súčasnosť, ukladá všetky prijaté myšlienky a sugescie do hlbokej mysle ich vlastného podvedomia. Ľudská myseľ pracuje ako cyklus rovnováhy, kde myslenie vedomej mysle je v súlade s myšlienkami uloženými v podvedomej mysli a naopak, myšlienky uložené v podvedomej mysli, sú v súlade s myslením vedomej mysle. Ak nastáva nerovnováha medzi týmito dvomi mysľami, nastávajú v živote daného jednotlivca menšie alebo aj väčšie problémy rôzneho druhu.

Pri nedostatku vôľovej a mentálnej energie daného človeka zjednotiť stav vedomej a podvedomej mysle za účelom ich harmonizácie, je dobré vyhľadať pomoc. Najúčinnejšia sa javí v tomto prípade, nová technika transformácie osobnosti formou biosugestívnych alebo autosugestívnych nahrávok, ktoré majú schopnosť účinným spôsobom zvrátiť nežiadúci stav a dosiahnuť vyváženú harmóniu medzi vedomím a podvedomím človeka. Účinok sugestívnych nahrávok sa mnohonásobne zvyšuje, predchádzajúcou návštevou terapeuta.  Podľa kvantovej fyziky nesie všetko hmotné aj nehmotné určitú vibráciu, určitú frekvenciu. Všetko, čo môžeme vidieť, chytiť, počuť, ovoňať a ochutnať, vibruje na určitej, rôznej frekvencii. Náš mozog potom tieto vibrácie prekladá do podoby, aby sme ich mohli vidieť, cítiť alebo počuť. Samozrejme, že aj nehmotné veci sú takisto len energiou. Napríklad svetlo, zvuk, vzduch a dokonca aj naše myšlienky alebo sugescie.

Každá myšlienka, teda či naša vlastná alebo cudzia, je vlastne akousi sugesciou. Je to energia, ktorá nesie určitú vibráciu. Myšlienky (sugescie) sa následne pretvárajú na emócie. Ak nám myšlienka (sugescia) vyvolá pozitívny pocit, táto myšlienka (sugescia) vibruje na vyššej pozitívnej frekvencii. Ak nám myšlienka (sugescia) vyvolá negatívny pocit, táto myšlienka (sugescia) vibruje na nižšej, negatívnej frekvencii.

Na základe našich myšlienok (sugescií) si tak pomocou svojho podvedomia vytvárame našu realitu. Pozitívne naladený človek vibrujúci na vyššej pozitívnej frekvencii, vidí svet úplne inak, ako negatívny človek, ktorý vibruje na nižšej, negatívnej frekvencii. Ak sa vo vyslovených, či nevyslovených myšlienkach zaoberáme negatívnymi pocitmi, tak zákonite priťahujeme viac negatív do svojho života. A ak aj stretneme pozitívne naladeného človeka, tento človek bude pre nás otravný a vôbec mu nebudeme rozumieť, pretože on žije v tej chvíli v úplne inej realite, ako my.

Pozitívna energia je prirodzeným stavom človeka. Všetku nepohodu si ľudia „viac menej nevedome“ priťahujú do svojho života sami, svojimi vlastnými myšlienkami a sugesciami. Ak je človek v uvoľnenom meditatívnom stave, teda bez rozptylujúcich myšlienok a sugescií, zvyšuje svoju životnú frekvenciu a navracia sa do svojho prirodzeného stavu. Ak sa však v mysli bude zaoberať negatívnymi vecami, nečaká ho nič dobré a nebude sa cítiť dobre.

Pomocou kvalitnej relaxačnej hudby, sugescie alebo autosugescie, si však môžeme mnohonásobne zvýšiť svoju životnú energetickú frekvenciu a vrátiť sa tak kedykoľvek v prípade potreby do prirodzeného stavu pohody.
Zákon príťažlivosti hovorí, že veci a energie vibrujúce na rovnakej alebo veľmi podobnej frekvencii sa navzájom priťahujú. Pozitívne myšlienky (sugescie) priťahujú pozitívne veci, ako sú láska, pohoda, šťastie, hojnosť a hlavne priťahujú do nášho života pozitívnych ľudí a pozitívne udalosti.

Negatívnymi myšlienkami (sugesciami) si teda zákonite pritiahneme len samé negatívne veci, akými sú nehody, konflikty, choroby, závislosti a podobne, proste len samých negatívne naladených ľudí a len samé negatívne udalosti.

Pamätajte, že čoho semeno zasejete, toho plody vám vyrastú a tie budete aj žať. Myšlienka (sugescia) je akoby semenom. Vašou pozornosťou toto semeno zalievate a ono určite skôr či neskôr aj vyrastie.  A keď vyrastie, potom budete zbierať jeho plody. “Ten, kto seje problémy a bolesť, nemôže zožať radosť, lásku a prosperitu”.

Silu myšlienky (sugescie) môžeme vidieť prakticky všade okolo nás. Poobzerajte sa po svojom okolí. Všímajte si čo hovoria Vaši priatelia, rodina, kolegovia v práci a podobne. Dávajte pozor o čom rozprávajú, aké sú ich priority, ich zvyklosti, čo zavrhujú a potom sa zamyslite nad ich životom. Zistíte, že presne to, o čom hovoria, to sa v ich živote vyskytuje a presne toho budú mať stále viac. Priťahujú si to svojím rozprávaním, čo nie je nič iné ako vyslovené myšlienky, teda sugescie.

Určite ste sa už stretli so situáciou, keď sa niekto na niekoho neustále sťažuje, alebo sa sťažuje, že má málo peňazí. Prípadne sa neustále sťažuje na svoj vzťah a na svojho partnera? Alebo sa sťažuje na svoju chorobu ? Prípadne na zlých susedov, alebo priateľov? To nie je náhoda. To je sila myšlienky (sugescie) v praxi.

Tým, že sa takto sťažuje, že má nedostatok, problémy, chorobu, zlých susedov, tak si ten nedostatok a problémy len viac priťahuje. Nech robí čokoľvek, vždy bude mať nedostatok a problémy a to až do tej doby, kým nezmení svoje vlastné myslenie – svoje vlastné sugescie.

Musíme si tiež uvedomiť, že nie len myšlienky (sugescie), ale aj vyslovené slová majú veľkú moc. Povedal by som, že ešte väčšiu, ako myšlienky (sugescie). Myšlienky (sugescie) sú v podstate tiché slová. Tým, že vyslovíte myšlienku (sugesciu) nahlas, dávate jej oveľa väčšiu silu. Je potrebné mať na zreteli, že všetky vyslovené, ale aj nevyslovené myšlienky (sugescie) sa ukladajú do Vášho podvedomia, aby sa skôr, či neskôr, nejakým spôsobom prejavili vo Vašom živote.

Je preto potrebné byť veľmi opatrný a dávať si veľký pozor, akými myšlienkami (sugesciami) sa zaoberáte a aké myšlienky si nevedome ukladáte do toho Vášho podvedomia. Podvedomie sa totiž vždy, s matematickou presnosťou snaží o to, aby sa myšlienky (sugescie) do neho uložené, čím skôr zhmotnili a prejavili vo Vašom živote. Je veľmi dôležité dať pozor aj na to, aké myšlienky, či sugescie do neho vedome, alebo nevedome  vkladáte. Tiež pozor na negatívnych ľudí, od ktorých by ste mohli preberať ich negatívne názory. Druhá dôležitá vec je, že podvedomie nepozná zápor a preto sa Vám veľakrát môže stať, že vyslovíte :  „Ja nedostanem chrípku“ , ale zapochybujete o tom a o deň, dva, Vám podvedomie vyhovie a už ju máte. Alebo iný príklad, obávate sa nejakej zlej správy a v myšlienkach (sugesciách) si hovoríte, len aby neprišla taká zlá správa, ale v duchu ju cítite (obávate sa), že príde. A čo sa stane? Vaše podvedomie Vám vždy vyhovie. Myšlienka, ktorú precítite najviacej, alebo čoho sa naozaj najviac obávate, tomu vlastne nevedome dávate najväčšiu silu a práve z tohoto dôvodu si onú situáciu nevedome do svojho života pritiahnete.

Tiež už sa Vám určite stalo, že ste na niekoho mysleli a o chvíľu na to ste ho stretli, alebo Vám od neho zazvonil telefón. Náhoda?  Nie, bolo to Vaše podvedomie, ktoré Vám vyhovelo.

A tiež, už sa Vám určite stalo aj to, že ste po niečom veľmi túžili a nakoniec, keď ste už ani nedúfali, vtedy to prišlo. Dostali ste to,  či už formou darčeka, alebo inou cestou. Myšlienkami (sugesciami) si do života dokážete pritiahnuť aj príležitosti na získanie toho, po čom túžite. Môžu to byť situácie, peniaze, majetok, láska, zdravie alebo čokoľvek iné. Ale na druhej strane si môžete pritiahnuť aj to, čo nechcete. Preto je dobré zameriavať pozornosť na to, čo chcete a nie na to, čo nechcete, lebo platí: “Na čo zameriavame svoju pozornosť, to rastie“.

Takže pozor na to, na čo myslíte a čomu venujete pozornosť! Pozor na svojich priateľov a známych, pozor na to, aké myšlienky či sugescie od nich preberáte. Určite si chcete do svojho života pritiahnuť len samé pekné veci. Preto si všímajte krásy života, krásu prírody, tešte sa keď svieti slnko, mesiac, vychutnávajte si skvelé jedlo, jednoducho tešte sa z krásnych maličkostí každého dňa. Keď budete väčšinu času v pohode a budete myslieť na samé dobré veci, ktoré si do svojho života chcete pritiahnuť a keď sa toto myslenie stane vašou rutinou, tak vtedy aj Váš život bude v pohode. Myslite a sugerujte si vždy len to, čo chcete a rázne odmietnite to čo nechcete to s čím nesúhlasíte a uvidíte, ako pozitívne sa k tomu Vaše podvedomie postaví.

Myslím, že za skúšku to stojí, nie?

Občas možno natrafíte na nejaké prekážky, ale nenechajte sa odradiť. Prekážky sú tu na to, aby sme ich prekonávali a aby sme sa vďaka nim učili.   Keď ste sa dočítali až sem, je zrejmé že vás táto téma zaujíma, ak sa nemýlim, pozrite si  prosím tento dokument ( TU ) a potom si urobte vlastnú predstavu o tom čo Vám ponúkam a či to naozaj potrebujete. Keď sa rozhodnete, kontaktujte ma do emailu. vladimir.pavko.st@gmail.com