CHCETE POSUNÚŤ SEBA ALEBO SVOJ ŠPORTOVÍ KLUB NA VYŠŠIU ÚROVEŇ ?

PONÚKAM VÁM SVOJE SLUŽBY A GARANTUJEM OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ.

Kto je to „Motivačný (mentálny) tréner“ ?

Je to vlastne akýsi športový psychológ (asistent trénera), ktorého služby v poslednej dobe čím ďalej, tým viacej využívajú športové kluby, ale aj jednotlivci za účelom podpory a  zvýšenia svojich výkonov.

Čím by mohol byť motivačný (mentálny) tréner užitočný pre športovcov?

Najväčší, ale nesprávny mýtus v oblasti športu je, že psychológia nemá so športom nič spoločné a že v športe nemôže hrať žiadnu podstatnú rolu. Je možno vhodná len pre extrémne športy a teda len pre športovcov, ktorí sú pri svojich výkonoch vystavovaný extrémnemu nebezpečenstvu.

Táto predstava, je podľa môjho názoru veľmi nesprávna a práve naopak, zastávam názor, že každý športovec a to v každom športovom odvetví je pravidelne vystavovaný psychickej záťaži, aj keď to tak v niektorých prípadoch nevyzerá.

Štatisticky bolo preukázané, že športové kluby alebo športovci, ktorí využívajú  služby klasických kondičných a taktických trénerov a zároveň využívajú aj služby mentálnych trénerov (psychológov),  dosahujú vo svojich športových výkonoch podstatne lepšie výsledky, ako tí športovci, ktorí nevyužívajú výhody  psychologického nastavenia športovca alebo športového tímu k danému športovému výkonu.

Osobní taktickí tréneri sú najímaní na zlepšenie technických, taktických a silových aspektov športu a tiež sa zameriavajú na správnu výživu. Pracujú na tom, ako efektívne pripraviť telo športovca tak, aby mohol podávať čo najlepšie výkony. Fyzioterapeuti pomôžu zase pri rehabilitácii, pri zmiernení následkov zranení. Rôznymi druhmi masáží sa tiež snažia zlepšiť pružnosť a pevnosť tela športovca. Takouto starostlivosťou by sa mohlo zdať, že sú vyčerpané všetky možnosti pomoci pre športovca k dosiahnutiu jeho špičkového výkonu v danom športe.

A predsa, alebo aj napriek tomu, že mnohí športovci v tréningoch dosahujú nadpriemerné až fantastické výsledky, stáva sa, že tesne pred súťažou alebo v čase už prebiehajúcej súťaže, keď sa natrénovaný výkon od nich najviac očakáva, tak práve v tejto chvíli znervóznejú a stratia svoju vieru v seba samého, čím sa psychicky pasujú do role „aucajdra“ a nedosiahnu ani také výsledky, ktoré v tréningovom procese dosahovali bez problémov.

Dôvodom, prečo väčšina športovcov má ťažkosti dosiahnuť väčšie výkony je to, že pod tlakom alebo prípadným aktuálne nepriaznivým vývojom udalostí, stratia svoju psychickú a mentálnu istotu v úspech a práve naopak sa naočkujú rôznymi druhmi obáv z neúspechu.

Uvediem príklad, na tréningu je športovec v absolútnej pohode, všetko sa darí, výkon je perfektný, niet pochýb o tom, že víťazstvo v súťaži je isté… Avšak keď príde čas reálnej súťaže pred obrovským publikom v hlave nastupujú nové myšlienkové pochody, ktoré spôsobujú určitú zmenu mysle. Tam, kde doteraz bola istota „dám to bez problémov!“ sa teraz myšlienkový pochod mení na „musím to dať!“ . Zrazu sa tu objavuje tréma z prípadnej chyby, silu dostáva neistota a strach z nezvládnutia niektorého úkonu „len neurobiť chybu“, tiež obava zo súpera a do hlavy sa dostávajú pochybnosti. Poznáte to známe „Ale čo keď ?!“ „Nesmiem!“  „Musím !“  „Musím, ale ?“

A toto sú práve tie chvíle s ktorými mentálny tréner ( psychológ ) počíta. Vie o tom, že je úplne jedno či sa jedná o začínajúcich alebo sveta skúsených profesionálnych športovcov, ale tieto chvíle proste u mentálne netrénovaného športovca v menšej, alebo väčšej miere, ale vždy nastanú…

V novodobom ponímaní každého športu dnes už vo veľkej miere ide ruka v ruke aj umenie športovej psychológie. Je to jeden z najúčinnejších doplnkových tréningov v každom jednom športovom odvetví. A dovolím si povedať, že každý kvalitný športový klub, ktorý chce v dnešnej dobe dosahovať uspokojujúce výsledky, už vo svojom realizačnom tíme má okrem silových a taktických trénerov aj svojho vlastného mentálneho trénera. Ten správnym smerom a v správnom čase dokáže vyburcovať jednotlivca, ako aj celý športový tím k maximálnemu výkonu. Takže v mnohých športových kluboch je v poslednom čase často predkladaná veľká otázka?             Mentálny tréner  –   ÁNO? / NIE?

Kto to vlastne je ten „mentálny tréner“ ?

Je to tréner, resp. športový psychológ, ktorého práca s jednotlivcom alebo celým tímom mnohokrát rozhodne o tom,  aký výkon podá daný športovec alebo  športový klub. Je to tréner, ktorý trénuje myseľ športovcov na rôzne aj nečakané, resp. skryté záťažové alebo negatívne sa vyvíjajúce  situácie, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výkon daného športovca alebo športového klubu. Nemalou mierou napomáha aj tomu, aby  v tú správnu chvíľu ukľudnil situáciu a „nalial“ do športovca  alebo do športového tímu novú energiu a to aj v čase, keď sa to zdá už ako nemožné.

V dnešnej dobe mnoho športovcov hľadá pomoc u športových psychológov resp. mentálnych trénerov len vtedy, ak sa vyskytnú problémy (napr. problémy so sebavedomím s frustráciou z neúspechu, z výkonnostného prepadu, z herného tlaku pri neúspechu, alebo pri vysokom očakávaní úspechu, atď.). Jedná sa o mentálne výzvy, ktoré môžu brániť výkonu jednotlivca alebo aj výkonu celého tímu. Pri prekonávaní týchto duševných procesov (prekážok) môže výrazne pomôcť  mentálny tréner – športový psychológ.

Dôvodom toho, že mnohí olympijský športovci sú na vrchole svojej slávy je aj to, že v ich športe okrem ich talentu a tvrdého fyzického tréningu má veľmi veľké zastúpenie aj nespočetné množstvo hodín ich mentálneho tréningu určeného pre jemné doladenie ich duševných schopností.

Pravdou je, že väčšina profesionálnych športovcov a profesionálne športové tímy majú svojho vlastného mentálneho trénerašportového psychológa ako súčasť ich realizačného tímu.

Predstavte si, že by ste mohli dosiahnuť podstatne lepší úspech, ak by ste si zlepšili svoj mentálny postoj vo Vašom športovom vývoji, alebo vo vývoji celého športového tímu a ten by Vám umožnil vymaniť sa z bežného priemeru. Pomohol by Vám tak prekonať vlastné obmedzujúce presvedčenia, čo by v ďalšom dopomohlo naplniť všetky Vaše športové sny a ambície a preniesť Vás tak do reality ich naplnenia.

V čom by som Vám mohol  ja, ako športový psychológ, pomôcť?

Stanovenie cieľov – Mnohí športovci majú všeobecnú predstavu o tom, čo chcú dosiahnuť vo svojom športe a práve preto a aj vďaka mnohým iným skrytým faktorom, nikdy nemôžu dosiahnuť svoje ciele a maximálne tak zostanú výkonnostne v slabom priemere. Športový psychológ – Vás môže naučiť osvedčené stratégie pre stanovenie si cieľov, pre dôkladné plánovanie si cieľov, uvedenie cieľov do praxe, vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov a v prípade potreby urobiť re-úpravu plánu na dosiahnutie svojich cieľov.

Zlepšenie výkonnosti –  Dostať sa na vrchol a udržať sa tam zahŕňa v sebe niekoľko aspektov: dokázať súťažiť s vlastnou konzistenciou, účinne postupovať v kľúčových (stresových) momentoch počas podávania výkonu, vyrovnať sa s tlakom konkurencie, ísť cieľavedome za svojím cieľom, úplné sústredenie na svoj výkon bez možnosti rozptýlenia, úplné potlačenie negatívnych emócií, potlačenie úzkosti z predchádzajúcich neúspechov a dostať sa do optimálnej duševnej pohody tesne pred začatím súťaže, absolútna viera vo víťazstvo.

Duševné pochody – môžete sa naučiť duševné techniky, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť viac športového potenciálu zavedením psychologickej zručnosti tréningového programu, ktorý zahŕňa vizualizáciu, relaxačné techniky, stanovenie cieľov, zameranie, riadenie a budovanie dôvery v seba samého.

Udržanie motivácie – nedostatok spoločenského života môže spôsobiť, že športovci stratia zo zreteľa svoje vytýčené ciele a znížia tak svoju motiváciu. Strata motivácie sa prejavuje aj vtedy, ak má športový výkon trvať dlhé časové obdobie, pokiaľ došlo k výkonnostným stagnáciám, alebo pokiaľ sa praktizujú dlhodobé vyčerpávajúce tréningové režimy. Športový psychológ Vám v týchto prípadoch pomôže vidieť Vašu cestu, dokáže Vás správne motivovať, pomôže Vám prekonať prekážky v záujme dosiahnutia Vašich cieľov. Pomôže Vám znovu objaviť Vašu vášeň a nadšenie pre Váš šport.

Komunikácia – Existujú dve zásadné problémové oblasti komunikácie pre športovcov:

Keď je v rozpore so svojimi spoluhráčmi a keď je  v rozpore so svojimi trénermi.

Konflikt vo vnútri Vášho tímu môže spôsobiť, že sa na Váš športový zážitok vôbec netešíte, naopak ste nešťastný a vytvára sa stresová situácia, ktorá bráni Vášmu zameraniu sa na svoj čo najlepší výkon.

Neschopnosť alebo nemožnosť otvorene komunikovať so svojím trénerom (dávanie a prijímanie spätnej väzby, vyjadriť svoje potreby a požiadavky a rozdielne zaobchádzanie s rôznymi osobnosťami) toto všetko vytvára zmätok, pokiaľ ide o Vaše ciele a ako dosiahnuť tieto ciele. Mentálny tréner – psychológ  Vám pomôže spracovávať konflikty s členmi tímu, pomôže Vám naučiť sa životaschopnú stratégiu pri riešení Vašich interakcií v rámci tímu a pomôže Vám efektívnejšie komunikovať so svojimi spoluhráčmi a so svojimi trénermi.

Zotavenie sa zo zranenia – Po zranení, športovci často potrebujú pomoc a toleranciu pri dodržiavaní režimu ich fyzikálnej terapie, pri prispôsobovaní sa pokiaľ sa dostali na vedľajšiu koľaj, pri strate svojej role v tíme, pri frustrácii a hneve nad svojím zranením, pri frustrácii možného konca ich kariéry z dôvodu zranenia, strach z možnosti opätovného zranenia po návrate na športovisko, ap.

Športový psychológovia Vám pomôžu zostať pozitívne naladenými aj napriek zraneniu, uľahčujú traumy počas procesu nútenej nečinnosti a pomôžu Vám vrátiť sa do predchádzajúcej psychickej a výkonnostnej úrovne.

Existuje celý rad ďalších oblastí psychológie športu v ktorom Vám mentálny tréneri môžu pomôcť. Z mnohých uvediem aspoň niektoré: predchádzanie nezdaru, prekonávanie nešťastia, krotenie negatívnych a podpora pozitívnych emócií, robiť rýchle rozhodnutia v hre, podávať výkony na vysokej úrovni, znižovanie úzkosti, upokojenie po udalosti, účinne spracovanie a vyhodnocovanie výkonu, učenie techniky rýchleho učenia… a zoznam by mohol pokračovať ďalej.

Vzhľadom k tomu, že myseľ a telo sú jeden subjekt, psychológia športu Vám môže pomôcť vytvoriť optimálne myslenie na to, aby ste sa výkonnostne dostali vo svojom športovom odvetví čo najvyššie a zároveň, aby ste sa nemuseli v hĺbke duše obávať konkurenčného prostredia.

Ďalšou výhodou je, že duševné schopnosti, ktoré sa naučíte od mentálneho trénera – športového psychológa môžete aplikovať aj v širokej škále iných ľudských činností, teda aj mimo športoviská (školy, vzťahy, riešenie konfliktov, kariérne ciele a celková životná spokojnosť).

Buďte o krok pred Vašimi súpermi

Využite osvedčené výhody mentálneho tréningu tak, aby ste mohli ďalej rásť a rozvíjať svoj neobmedzený športový potenciál.

Chcete sa dozvedieť viacej o mojich službách mentálneho trénera? Pozvite ma na osobné stretnutie.

Len si predstavte, čo by ste mohli dosiahnuť vo svojom športe, ak si doplníte svoj fyzický tréning aj o tréning mentálny .